🆕🆕NOVÁ KOLEKCIA PANČUŠIEK!!!🆕🆕
🚚🚚 DORUČENIE ZADARMO už pri nákupe nad 25€!! 🚚🚚
Logo
0 ks
za 0 €
Košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 24,99 € a dopravu máte ZADARMO
Novinky a zľavy na Váš email
OBCHODNÉ PODMIENKY

I.        Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.gatta.sk, ktorého prevádzkovateľom je Jaromír Januš-DIOS so sídlom Jána Mičicu 270/12, 010 03 Žilina, IČO 31077374, zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina, č. 511-10697, email: info@gatta.sk (ďalej len ako predávajúci).
 2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na strane druhej.
 3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 • V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov; č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonník v znení neskorších predpisov.

II.        Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;
 2. Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;
 3. Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;
 4. Prevádzkovateľ“ je Jaromír Januš-DIOS so sídlom Jána Mičicu 270/12, 010 03  Žilina, IČO 31077374, zapísaný v ŽR Okresného úradu Žilina, č. 511-10697;
 5. Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;
 6. Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;
 7. Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

III.        Objednávka a kúpna zmluva

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom e-shopu ponúka užívateľom tovar (produkty). Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka", vyplní objednávkový formulár (meno, priezvisko, fakturačná adresa alebo adresa bydliska, doručovacia adresa, telefónny kontakt, emailová adresa), vyberie spôsob platby (dobierka, platba platobnou kartou) a následne potvrdí objednávku.
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
  Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
  Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho na email kupujúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;
 3. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.
 6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
 7. Predávajúci má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemožno dodať
 8. Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
 9. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, spravidla však čo najskôr ako to bude možné. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní e-shopu sú orientačné.
 10. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu kupujúceho zadanú pri danej objednávke do užívateľského prostredia e-shopu. Doklad zároveň slúži ako záručný list. Kupujúci može požiadať predávajúceho o tlačenú formu dokladu, ktorá mu bude dodatočne zaslaná.

IV.        Cenové podmienky

 1. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru.
 2. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na gatta.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky.
  Výnimkou sú prípady, ak sa na gatta.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V.        Dodacie podmienky a poštovné

 1. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný čo najskôr ako to je možné, obvykle do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Približná doba dodania tovaru, ktorý je označný ako “skladom” je 2-5 pracovných dní. Doba dodania uvedená na webe gatta.sk má len informatívny charakter.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinní vybaviť  objednávku a doručiť tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.
 3. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.
 4. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte prosím, svojho dopravcu a následne aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
 5. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.
  Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 6. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.
 7. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti kupujúceho.
 8. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.
 9. Tovar je možné doručiť:
  - kuriérom priamo na adresu zadanú v objednávkovom formulári;
  -vyzdvihnúť osobne vo výdajnom mieste Zásielkovne (Z-point);
  - zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty.
 10. Výška poštovného:
  • Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 40 EUR je účtovaná vo výške:
   - výdajné miesto Zásielkovne 1,99 EUR
   - doručenie kuriérom na adresu 3,49 EUR
  • Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 40 EUR neúčtuje, okrem nasledovných prípadov:
   1. ak sa napriek dohode kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania kupujúcemu, alebo
   2. ak kupujúci vráti časť tovaru a hodnota ponechaného tovaru poklesne pod sumu 40 EUR.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) cenu dopravy uvedenej na https://www.gatta.sk/doprava-a-postovne, prípadne poskytnúť kupujúcemu dopravu zadarmo pri splnení podmienok pre dopravu zadarmo. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená v objednávkom procese pod záložkou "Zvoľte spôsob platby" v čase odoslania objednávky.

VI.        Platobné podmienky

 1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu kupujúcemu jednou z nasledovných možností:
  - platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v objednávke pri prevzatí kuriérovi buď v hotovosti alebo ak je to možné platobnou kartou. Poplatok za dobierku je 0,90 EUR. Aktuálny poplatok za dobierku je uvedený na https://www.gatta.sk/moznosti-platby;
  - platba kartou cez platobnú bránu GoPay: Po dokončení objednávky bude kupujúci automaticky presmerovaný na platobnú bránu kde môže uskutočniť okamžitú platbu kartou.

VII.        Záručné podmienky

 1. Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je spolu s objednávkou kupujúcemu zaslaná elektronicky faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. V prípade, že bol k produktu vydaný záručný list, spolu s dokladom o kúpe slúži ako záručný doklad.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý bol úplne zaplatený.
 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.
 6. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
 7. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä:
  - vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
  - vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
  - vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Nárok na uplatnenie záruky kupujúcemu zaniká ak :
  - uplynie záručná doba tovaru
  - je tovar mechanicky poškodený kupujúcim
  - je tovar poškodený nevhodnou manipuláciou kupujúceho
  - má vada na tovare známky bežného opotrebenia


Alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou. kupujúci (Spotrebiteľ) – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom alebo telefonicky ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII.        Storno objednávky

 1. V prípade, že chce kupujúci zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, bezodkladne kontaktuje predávajúceho a uvedie číslo objednávky, ktorá bude následne zrušená.
  Ak už bola objednávka zaplatená, predávajúci vráti peniaze kupujúcemu čo najkôr ako to bude možné. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene. O stornovaní objednávky bude kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.
  Ak už bola objednávka zaplatená, predávajúci bezodkladne vráti peniaze kupujúcemu. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci v minulosti opakovane neprevzial zásielku alebo sa inak snažil poškodiť meno a činnosť predávajúceho.

IX.        Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 3. Ak chce kupujúci toto právo využiť, je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s tovarom doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu, ktorá je uvedená vo Formulári na vrátenie tovaru. Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo Formulári na vrátenie tovaru, ktorý je zverejnený na https://www.gatta.sk/vymena-vratenie-tovaru, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu.
 5. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, znížená o poplatok/poplatky za doručenie (poštovné), bude kupujúcemu vrátená na účet uvedený vo Formulári na vrátenie tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, a to do 14 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia.
 6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením, potrhaním a podobne, v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.

X.        Reklamácia

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady na tovare kupujúcim u Predávajúceho. Reklamovaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase prostriedkom posúdenia, ktorého cieľom je určiť, či vada, kvôli ktorej je reklamovaný, je chybou výrobného procesu.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 3. Na uplatnenie reklamácie a pre začiatok riadneho reklamačného konania je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu kupujúceho riadne zabalený, čistý, vrátane požadovaných dokladov. Predávajúci je povinný podľa pokynov riadne vyplniť Reklamačný formulár dostupný na webe https://www.gatta.sk/vymena-vratenie-tovaru, podrobne popísať vzniknutú vadu a zaslať spolu s reklamovaným tovarom predávajúcemu.
 4. Za začiatok doby reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 5. Doba na vybavenie reklamácie predávajúcim je podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane Spotrebiteľa maximálne 30 dní. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním reklamovaného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, resp. doporučenou poštou.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, môže kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
 10. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XI.        Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.gatta.sk/ochrana-osobnych-udajov.

XII.        Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
 5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, fotky, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.03.2021.
Novinky, akcie a zľavy na Váš email
Nemusíte sa obávať, nebudeme Vás "spamovať". Z času na čas Vám zašleme info, čo je u nás nové. :)
  Zabezpečené online platby
@ 2023 gatta.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk